Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel 02.11.-14.12.2015

Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel

Toimus HITSA Moodle's e-kursusena https://moodle.hitsa.ee/

Koolitajad Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool), Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)

Kursust alustas 19, lõpetas 14 õpetajat.

Tänased riiklikud õppekavad (PRÕK, GRÕK) nõuavad, et kõik õpilased peavad kooli lõpetamiseks koostama ja kaitsma õpilasuurimuse, loov- või praktilise töö. Koolitus toetab õpetajat uurimistöö juhendamisel üldharidus- ja kutsekoolis, pöörates tähelepanu, kuidas arvutit efektiivselt kasutada uurimistöö koostamisel.

Koolitus uuendati 2015 a. Koolituse uuendajad on Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Gümnaasium) ja Evi Tarro (Võru Kesklinna Kool).
Koolituse eesmärk on õpetada efektiivset infootsingut, korrektset viitamist, elektroonilise küsimustiku koostamist, andmete töötlemist, uurimistöö vormistamist. 

Koolituse teemad

 1. Uurimistööst üldiselt: uurimistöö etapid, juhendmaterjalid, õpilasuurimuste konkursid
 2. Autoriõigus: viitamine, efektiivne infootsing
 3. Küsimustku koostamine: küsimuste liigid ja koostamine, elektroonilise küsimustiku loomine Google Formsi abil ja avaldamine, kaaslaste testidele vastamine ja oma testile saadud vastuste esitamine (5 tundi)
 4. Andmetöötlus ja -analüüs
 5. Uurimistöö vormindamine: tekstitöötlusest üldselt, uurimistöö vormistamise nõuded ja juhendid, toorikteksti vormindamine uurimistööks
 6. Testid ja tagasiside koolitusele

Õpiväljundid

 • oskab otsida teadusinfot internetist (ISTE 1.a)
  oskab kasutada teiste autorite töid oma uurimistöös (ISTE 1.b)
  oskab koostada elektroonilist küsimustikku (ISTE 3.a)
  oskab küsimustiku abil kogutud andmefaili töödelda ning andmeid analüüsida (ISTE 3.a)
  tunneb vähemalt ühte plagiaadituvastuskeskkonda (ISTE 4.a)
  kasutab vähemalt ühte tehn vahendit nõuetekohase viite vormistamiseks (ISTE 4.a)
  oskab vormistada uurimistööd (ISTE 4.a)