Koolitaja ajalugu 1998-2013

Tiigrihüppe SA koolitaja

1998-2001 Arvutiõpetuse algkursused - 6 kursust
2001-2004 Arvuti Koolis - 13 kursust

2003-2004 Uurimistööde tegemine ja vormistamine arvutil - 2 kursust
2005-2007 Projektipaun - 2 kursust
2006-2012 DigiTiiger - 10 kursust

2008 CMS Joomla! abil kodulehe loomine („DigiTiigri” koolitajatele) - 1 kursus

2009-2013 Õppiv Tiiger 2008-2013,  lisakursused - 7 kursust

E-kodaniku koolitusvõrgustiku „Ole Kaasas“ koolitaja

2009 Algõpe Arvuti- ja internetikoolitus - 3 kursust (37 koolitatut)

2010 Täiendõpe Arvuti ja Interneti koolitus: ID-kaart, Mobiil-ID ja e-teenused - 9 kursust (86 koolitatut)

2011 Arvuti ja internet (2 kursust)

Koolitused oma koolis

2009 Kooli veebilehel materjalide avaldamine CMS Joomla baasil (oma kooli õpetajatele) - 2 kursust

2010-2011 Google Docs abil ainesektsioode ühistööplaani koostamine ja aastaraamatu kokkupanek (ainsektsioonide juhatajatele) - 2 kursust


Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Intel Corporation`i koostööna
käivitusid 2001. a. sügisel kõigis vabariigi maakondades arvutialased jätkukursused

"Arvuti koolis" (IntelŪ Teach to the Future).

Eesmärk: Anda õpetajatele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ainetunnis kasutamise pädevused

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, kutseõppeasutuste üldainete õpetajad, lasteaedade ning huvi- ja muusikakoolide õpetajatel.

Vajalikud eelteadmised: Arvutikasutuse algoskused

Õppekava: Koolitus koosneb kümnest teemast ehk moodulist. Kursuse käigus valmib igal kursuslasel õppematerjal.

Kestus: 40 akadeemilist tundi (40 x 45 minutit)

Hind: Õpetajatele tasuta. Kursuseid finantseerivad Tiigrihüppe Sihtasutus ja Intel Corporation.

Kõik kursuse lõpetanud saavad Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse ja tasuta õppematerjali.

Kursuse õppekava on jaotatud kümneks teemaks ehk mooduliks.

MOODUL 1
Loome ühe slaidiprogrammi st õpime kasutama programmi PowerPoint.
Teema: tutvustada ennast, oma töid ja tegemisi.

MOODUL 2
Otsime oma tööks materjali Internetist st õpime kasutama Interneti katalooge ja otsingumootoreid.
Teema: leida materjale mõneks uurimusteemaks, mis põhineks sellel, mida Sa parasjagu õpetad.

MOODUL 3
Vaatleme erinevaid suhtlemisviise Internetis st õpime kasutama e-posti, postiloendeid, uudisgruppe, vestlusringe.
Teema: leida Internetist võimalusi suhelda oma eriala inimestega.

MOODUL 4
Loome reklaamlehe või brošüüri st õpime kasutama programmi Publisher
Mõtle, millest Sa selle reklaamlehe või brošüüri teed. Enne, kui tegema hakkad, peaks Sul idee valmis olema, mida teha.

MOODUL 5
Koostame õpilasele tööjuhendi st vaatame neid võimalusi, mida pakub programm Word.
Teema: koostada õpilasele mingi tööleht, mille idee peaks Sul enne tundi jällegi valmis olema.

MOODUL 6
Valmistame Interneti kodulehekülje st kasutame veebilehe tegemiseks Publisheri
On vaja ideid, kuidas saaks veebilehti oma õppetöös kasutada.

MOODUL 7
Loome PowerPointiga esitluse st jätkame PowerPointi õppimist.
On vaja ideid, kuidas Sa saaksid kasutada õpilaste loodud esitlusi oma õppetöös.

MOODUL 8
Vaatame, kuidas kergendada õpetaja administratiivset tööd st uurime Exceli võimalusi
Teema: vaatame, kuidas töödelda andmeid - klasside nimekirju, hinnete tabeleid jms.

MOODUL 9
Arutleme, kuidas kasutada arvuteid oma igapäevatöös ja valmistame lõputööd.
Lõputöö teema on Sul kindlasti juba mõeldud. Seda saadki nüüd realiseerida.

MOODUL 10
Anname hinnangu kursusele ja teeme tulevikuplaane.
Üht-teist uut õpime ikka ka!

Kursuse lõpuks valmib igal kursuslasel õppematerjal, mis võib olla:
• Tunnikava, millesse on integreeritud IKT kasutamine
• Töölehed või ülesanded õpilastele IKT kasutamisega
• Kokkuvõtvad tööd: tunnikontrollid, kontrolltööd, testid
• Veebilehekülg ühe õppeteema kohta

Töö koostamisel tuleb kasutada kursusel omandatud oskusi, näiteks:
• multimeedia esitluse koostamist ja esitamist
• õpilaste juhendamist osalemiseks IKT-l põhinevates õpiprojektides
• õpitarkvara ja internetis olevate õppematerjalide integreerimist tunnikavasse
• veebilehekülje loomist
• tekstitöötluse ja tabelarvutuse rakendamist aineõpetuses

Töö peab moodustama terviku ja olema praktiliselt kasutatav.

Töö esileheküljel tuleb ära märkida:
• õppeaine, töö teema ( vt. www.koolielu.ee: Bioloogia > Rakud ja mitterakulised > rakuõpetus)
• pealkiri
• kooliaste, kus seda õppematerjali saab kasutada
• autori nimi
• kool
• maakond
• koolitaja nimi

Parimad tööd pannakse portaali Koolielu, et ka teised õpetajad saaksid neid kasutada.

Soovitused lõputöö koostajale:

IKT vahendite kasutamisel oma igapäevases kutsetöös ja loodavates õppematerjalides on olulisim:

- pöörata rohkem tähelepanu edastatava sisule, mitte ainult välistele (IKT vahendite poolt võimaldatavatele) efektidele
- ainemetoodika, et koostatud materjal võimaldaks õppetöö kvaliteeti tõsta ning õppetunni tulemusel omandataks uut või kinnistataks õpitut
- mitte unustada, et IKT-vahendeid kasutataks eelkõige selleks, et õppetöö põhisisu toetada ja informatiivsust lisada, IKT-vahendite kasutamine pole eesmärgiks omaette

Seetõttu on soovitav lõputöödes vältida:

- tehniliste eriefektide põhjendamatut kuhjamist loodavatesse materjalidesse, sest pearõhk peab langema esitatu sisule
- kujunduse osas liialdusi; kujundus peab sisu toetama, mitte ületama ja muutuma eesmärgiks omaette


 DigiTiiger

Tiigrihüppe Sihtasutus 2005

DigiTiiger on DigiTiiger on Tiigrihüppe Sihtasutuse uus innovatiivseid õppemeetodeid ja õppevahendeid siduv õpetajate täiendkoolituskursus.

Kursuse loomise idee sai alguse lõppenud ulatuslikust koolitusprojektist “Arvuti koolis”. Selle kursuse lõpetas kolme aasta jooksul üle 10 000 õpetaja, saadud tagasiside põhjal ootavad õpetajad uut, järgmise taseme koolitust.

40-tunnine DigiTiiger koosneb kümnest moodulist, kus iga mooduli põhiteema on seotud kursust läbiva teemaga, nagu näiteks aktiivõpe ja erinevate tarkvarade tutvustamine. Käsitlemist leiavad e-õppe keskkonnad, e-portfoolio, mõiste- ja mõttekaardid, uusmeedia ja koostööprojektid õppetöös. Suurt tähelepanu pööratakse õpitarkvara ja veebilehtede hindamisele ning teadmiste kontrollimise meetoditele ja mõtestatud õppimisele. Kursuse käigus valmib igal osaleval õpetajal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal.

Suur osa õppetööst toimub e-õppe keskkonnas. Kursuse raames kasutatakse erinevaid koolituskeskkondi: kogu projekti administreeritakse veebipõhises sisuhaldussüsteemis Plone, õpetajate koolituses kasutatakse IVA õppekeskkonda ja tööks õpilastega koolitatakse õpetajaid kasutama koolituskeskkonda VIKO.

Kursuse lühikirjeldus

Kursuse sisuks on aktiivõppemeetodite sidumine innovatiivsete õppevahendite ja õpivaraga.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.

Vajalikud eelteadmised

Õppekava

Koolitus koosneb kümnest teemast ehk moodulist.

Kursuse käigus valmib igal kursuslasel e-portfoolio koolituse käigus valminud õppematerjalidest.

Kestus

40 + 20 akadeemilist tundi

(40 x 45 minutit auditoorset õpet ja

 20 x 45 min kodutööd, sealhulgas e-õpe).

Üks moodul auditoorset tööd kestab 4 x 45 min.

Kursuse eesmärk

Viia kokku õppemeetodid, tehnoloogia, ressursid ning klassi ja tunni organiseerimise viisid, mis toetavad õppija individuaalseid huvisid/vajadusi.

Kursus lähtub

Meetodid

Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, probleemõpe, uurimusõpe, individuaalne töö, e-õpe jne).

Kursuse tulemusena õppija

Tarkvara

Vahendid

 Kursuse sisu

I MOODUL Sissejuhatus kursusesse 

II MOODUL E-õppe keskkond

III MOODUL Õpimapp ja e-portfoolio 

IV MOODUL Mõtestatud õppimine 

V MOODUL Mõistekaart 

VI MOODUL Aktiivõppe sidumine e-õppega 

VII MOODUL Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös 

VIII MOODUL Hindamine ja enesehindamine 

IX MOODUL Koostööprojektid 

X MOODUL Kokkuvõte kursusest


ESF Programm Õppiv Tiiger 2008-2013

Euroopa Sotsiaalfondi Programm „Õppiv Tiiger 2008-2013“ kinnitati haridus- ja teadusministri poolt 3. juulil 2008.

Programmi aluseks on „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” rakendamiseks.
Programmi üldeesmärgiks on toetada infoühiskonna arengut, elukestvat õpet ning tõsta õppe kvaliteeti ja haridusele juurdepääsu suurendamist üld- ja kutsehariduses.
Õppiv Tiiger 2008-2013 on suunatud üld- ja kutsehariduse õpetajatele, koolide infojuhtide ja haridustehnoloogidele, õppealajuhatajatele ja koolijuhtidele ning koolitajatele.
Programmi rakendusasutuseks on Haridus- ja Teadusministeerium ning programmi rakendusüksuseks Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.
Programmi elluviijaks on Tiigrihüppe Sihtasutus.
Programmi keskmes on õpetajate e-õppe metoodika koolitus, mida viiakse läbi Tiigrihüppe Sihtasutuse koolituskeskuste baasil. Lisaks õpetajate täiendkoolitusele pakub programm IKT-alast juhtimiskoolitust koolijuhtidele. Igal aastal viiakse läbi hange koolitaja leidmiseks. Lisaks täiendkoolitusele valmib programmi raames igal aastal kaks uut õpetajakoolituse õppekava koos veebipõhiste koolitusmaterjalidega.

Kõik programmi raames läbiviidavad kursused on osalejatele tasuta!
Programmi koolitus toetub õpetajate haridustehnoloogilisele pädevusmudelile. 60-tunnine põhikursus DigiTiiger on e-õppe metoodika kursus, mis seob innovatiivsed õppemeetodid ja kaasaegseid õppevahendeid. Kursuse käigus valmib igal osalejal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal.

Põhikursus koosneb kümnest moodulist:

I - Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded
II - E-õppe keskkonnad
III - Õpimapp ja e-portfoolio
IV - Mõtestatud õppimine
V - Mõistekaart
VI - Aktiivõppe sidumine e-õppega
VII - Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös
VIII - Hindamine ja enesehindamine
IX - Koostööprojektid
X - Tagasiside ja kursuse käigus loodud e-portfooliote esitlus

Suur osa õppetööst toimub e-õppe keskkonnas - programmi administreeritakse veebipõhises sisuhaldussüsteemis Plone, õpetajate koolituses kasutatakse IVA õppekeskkonda ja tööks õpilastega koolitatakse õpetajaid kasutama koolituskeskkonda VIKO, kus iga õpetaja loob oma e-kursuse.

DigiTiiger on suunatud aineõpetajatele, kes on infotehnoloogia algteadmised juba omandanud ning soovivad neid teadmisi õppetöös aktiivselt rakendada.

Kursuse koolitajateks on konkursi korras välja valitud tegevõpetajad. Koolitusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta otse koolitajaga.

„Õppiv Tiiger 2008-2013“ Lisakursused

Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös

Kursus keskendub projektõppe metoodika rakendamisele üldhariduskoolis nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. 

o Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes

Kursuse käigus tutvutakse enesekontrolli küsimuste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste programmiga HotPotatoes. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.

o Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis

Kursuse käigus tutvutakse programmiga MS PowerPoint ja erinevate veebikeskkondadega (Slideburner/SlideShare, Voicethread ja Zoho/ThinkFree) ning luuakse erinevat tüüpi esitlusi ning mänge. Lõputööna valmib igal kursuslasel esitlustekogu, mis avaldatakse veebis.

Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis

Kursusel tutvustatakse erinevaid keskkondi, millega õpetaja saab luua ja avaldada elektroonilisi õppematerjale. Õpitakse kasutama kodulehe loomise programmi Composer, õppematerjalide loomise keskkonda eXeLearning, veebipõhist kodulehe keskkonda GooglePage, failide transportimise võimalusi veebis ja veebipõhiste õppematerjalide koostamise põhimõtteid.

o Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele

Kursuse sisuks on tutvustada erinevaid Eestis levinud interaktiivseid tahvleid ning nede kasutamise metoodikaid.

o KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega

Kursuse sisuks on tutvustada LeMill keskkonda, õppematerjalide repositooriume ja haridusportaali Koolielu.

o Ühiskirjutamise vahendid õppetöös

Kursuse sisuks on tutvustada erinevaid internetipõhiseid ühiskirjutamise vahendeid, mis on alternatiiviks tasulisele kontoritarkvarale ja mis võimaldavad luua materjalile sisu Internetipõhiselt (WIKI, Zoho, Google, Ajaveeb).

o Digipildid õppetöös

Kursusel tutvutakse digitaalfotograafia põhitõdedega ja uuritakse erinevaid näiteid, kuidas digipilte õppetöös rakendada. 


Refleksioonid

Lisakursustel Õppematerjalide loomine ja avaldamine (dets 2009) ja Testide loomine programmiga HotPotatos (märts 2010) osalenud õpetajate koolituse tagasiside kokkuvõte

Mis oli selle kursuse kõige tugevam külg?

Mis oli selle kursuse kõige nõrgem külg?

Mis oli kursuse kõige tugevam külg?

Vastavad koolitatavad:

1. Lisakursus Uurimistöö arvutil

2. Põhikursus Digitiiger

3. Lisakursus KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega

4. Ühistöö vahendid õppetöös