E-kursus "Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted", 27.03.--28.05.2017

Koolitusel vaadatakse läbi digitaalsete õppematerjalide kvaliteedikriteeriumid ja analüüsitakse oma õppematerjali sellest lähtuvalt. Enesehindamise ja kaaslaste-juhendajate ning õpilaste abiga leitakse parenduskohad ning saadakse juhiseid, kuidas ja milliste töövahenditega saaks materjali arendada ja muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks.

Kursus lõpeb oma materjali avaldamisega.

https://eliademy.com/app/a/courses/2eaae81f84

Väljavõte aruandest

Koolitus toimus: 27.03 - 23.05.2017

Alustanuid (arv): 19

Lõpetanuid (arv): 13

Katkestanuid (arv ja põhjus): 6,
kaks osalejat andis teada põhjusest - ühel juhul isiklik, teisel haigus. Ülejäänud õppijad ei vastanud ühelegi kirjale.

Koolitaja tagasiside koolitusele:

Mis läks koolitusel hästi?

Koolitusel osalenud õpetajad täitsid ülesanded hästi ja koolituse käigus parendati materjalid ning avaldati need E-koolikotis.

Milliseid takistusi tekkis koolituse käigus ja miks?

Osalejatel olid mõned tehnilised porbleemid, aga üheskoos ja ka koolides olevate haridustehnoloogide abiga said need lahenduse.
Kahjuks ei saanud kontakti nelja osalejaga. Kontakti otsiti ka sotsiaalmeedia kanaleid kasutades.

Mida teeksid järgmisel korral teisiti?

Kursus on üles ehitatud hästi  ja kursuslased kiitsid head ja loogilist koolituskava. Lisaks toodi välja kaasõppijate ja koolitajate mõtted, mis materjali parendamiseks olid head ja toetavad.

Millised teemad valmistasid õppijatele raskusi? Miks?

Raskusi ükski teema ei valmistanud. Põhiprobleemina toodi välja ajapuudus.

Mida pead veel oluliseks lisada?

Kursuslased tõid välja kaasõppijate toe ja sõbraliku õhkkonna.  Lõpetanud leidsid, et kursuse teemad on väga vajalikud igale õpetajale.

Väljavõte kursuslaste tagasisidest HITSA koolitusveebi kaudu:

 Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 

 Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada

Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha

Kommentaarid:

Eliademy teavitussüsteem ei töötanud korralikult, nii läksid kodutööde esitamise tähtajad üle.

Soovitan seda kursust kolleegidele.